Handleidingen

Accu gebruiksinstructies

Veiligheidsvoorschriften

Jouw elektrische fiets is uitgerust met een Lithium-ion accu. Lithium-ion accu’s zitten bijvoorbeeld ook in elektrische auto’s, mobiele telefoons en boormachines. Een Lithium-ion accu kent vele voordelen, maar ook risico’s. Daarom is het belangrijk dat de accu op de juiste wijze en volgens voorschriften wordt gebruikt. Verkeerd gebruik kan leiden tot oververhitten en zelf ontbranden van de accu. Lees dan ook deze gebruiksinstructies en veiligheidsvoorschriften grondig door en zorg dat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn.

Voor ingebruikname

 • Bij aflevering is de accu uit veiligheidsoverwegingen voor ca. 50% opgeladen. Laad de accu voor de eerste rit volledig op. Laad de accu de eerste drie laadcyclussen helemaal op. Dit om de volledige capaciteit van de accu te benutten. Gebeurt dit niet, dan kan dit invloed hebben op de capaciteit en levensduur.
 • Gebruik de accu bij voorkeur tussen de 5°C en 40°C. De actieradius zal afnemen wanneer de accu buiten dit temperatuurbereik gebruikt wordt.
 • De accu is waterdicht en dus bestand tegen natte weersomstandigheden. De accu mag niet onder water gedompeld of afgesopt worden. De accu kan schoongemaakt worden met een vochtige zachte doek. Reinig de fiets en accu niet met een hogedrukreiniger. Als er water binnendringt in de onderdelen, kan dit leiden tot problemen met de werking en veiligheid.
 • Door het intensieve gebruik als bezorgfiets gaat de accu ongeveer 500 laadbeurten of twee jaar mee. We raden je aan om na twee jaar de accu te vervangen en de oude accu niet meer te gebruiken en te laten recyclen. Dit enerzijds omdat de capaciteit en actieradius van de accu geleidelijk tijdens het gebruik zal afnemen en anderzijds om een veilige werking te waarborgen. Blijf je de accu na twee jaar toch gebruiken? Laat de accu dan regelmatig (tenminste 2x per jaar) testen en controleren op een veilige werking.
 • Informeer jouw inboedelverzekering dat je een of meerdere lithium-ion accu’s uit klasse 9 van de gevaarlijke stoffen gebruikt en oplaadt. Het kan zijn dat jouw verzekeraar aanvullende eisen stelt aan organisatorische maatregelen, blusvoorzieningen en een brandveilige opslagvoorziening.
 • Zorg dat er een speciale lithium-ion brandblusser aanwezig is in het pand. Een lithium accu kan niet met water of een standaard brandblusser gedoofd worden en er is speciaal en hoogwaardig lithium-ion blusschuim nodig om de brand te doven. Wij adviseren om tenminste een 9 liter lithium-ion blusschuim in het pand aanwezig te hebben.
Gebruik

In- en uitschakelen

Op de bovenkant van de accu zit een rubberen drukknop. Door deze drukknop in te drukken schakel je het elektrisch systeem aan of uit. De fiets staat aan als de koplamp en achterlichten gaan branden, daarnaast zal de capaciteit indicator op de accu gaan branden. Dit zijn vier LED-lampjes die de resterende accucapaciteit weergeven.

Uit de fiets halen

De accu bevindt zich in de onderbuis van jouw fiets en kan zowel op de fiets als los worden opgeladen. De accu is voorzien van een anti-diefstal slot welke je kunt ontgrendelen met de meegeleverde accusleutels.

De accu haal je als volgt uit de fiets:

 1. Steek de accusleutel in het accuslot, draai de sleutel linksom en houd de sleutel in deze positie zodat de accu ontgrendeld blijft.
 2. Pak de accu aan de aluminium handgreep en trek de accu voorzichtig naar je toe.
 3. Verwijder de accusleutel ter voorkoming van diefstal of beschadiging van de sleutel.
 4. Leg de accu op een veilige en verantwoorde plaats weg.

Let op: een nieuwe accu kan iets blijven klemmen in het frame. Houd daarom altijd de accu stevig vast als je deze uit de fiets haalt en voorkom dat deze valt.

De accu terug in de fiets plaatsen kan de eerste keer wennen zijn en doe je op volgende manier:

 1. Steek de accusleutel in het accuslot.
 2. Pak de accu stevig vast met de handgreep wijzend naar linksboven.
 3. Plaats de onderkant van de accu in de kunststof houder onder in het frame.
 4. Kantel vervolgens de bovenkant van de accu in het slot tot je een klikgeluid hoort. Dit is het slot dat de accu tijdens fietsen op zijn plaats houdt. Let op: zit de accu niet goed in het slot, dan kan de accu tijdens het fietsen loskomen.
 5. Haal de accusleutel uit het accuslot en controleer na het terugplaatsen of de accu goed vergrendeld is. Dit kun je doen door de rechter bovenkant van de accu naar links te drukken.

Veiligheidsvoorschriften tijdens & na het fietsen

 • Schakel de accu uit na iedere rit en laat deze dus niet continue aanstaan. Dit ter voorkoming van onnodig stroomverbruik in stand-by modus (grotere actieradius) en oververhitting.
 • Bescherm de fiets en accu tegen fel zonlicht of hete voorwerpen, dit kan de accu oververhitten.
 • Behandel de accu met zorg en voorkom val- en stootschade. Is de fiets of accu per ongeluk toch gevallen of beschadigd? Dan mag deze niet gebruikt worden tot hij gerepareerd is. Een accu kan namelijk ook interne schade oplopen zonder zichtbare optische beschadigingen. Ook kan de waterdichtheid niet meer gegarandeerd worden. Gebruik de accu direct niet meer, laad deze ook niet meer op en neem direct contact (tel: 073-7600069) met ons op.
 • Open, schroef of repareer zelf nooit de accu of oplader, ook niet door derden mits vooraf hier door ons schriftelijk toestemming voor is verleend. Accu’s repareren brengt veiligheidsrisico’s met zich mee waardoor wij de veiligheid en juiste werking niet meer kunnen borgen. Niet goed uitgevoerde reparatie kan mogelijk tot brandgevaar leiden en bovendien kan de waterdichtheid van de behuizing niet meer worden gegarandeerd.
 • Laad de accu zo snel mogelijk op als hij volledig ontladen is. Wanneer de accu langdurig leeg bewaard wordt kan dit diepte ontlading veroorzaken.
Opladen

De accu is zeer eenvoudig op te laden met de meegeleverde oplader. De accu kan zowel op de fiets als los van de fiets opgeladen worden op de volgende wijze:

 1. Laad de accu uitsluitend op in een droge omgeving en op kamertemperatuur. Laad dan ook niet op in de buitenlucht of een andere omgeving welke geen bescherming biedt tegen regen, vocht of vrieskou.
 2. Zorg ervoor dat de accu is uitgeschakeld voordat je deze gaat opladen, dit voorkomt vonkvorming.
 3. Verwijder het rubber beschermlipje aan de achter- of onderzijde van de accu.
 4. Sluit de oplader eerst aan op de accu en sluit pas daarna de oplader aan op een 220V geaard stopcontact.
 5. Het indicatielampje op de oplader gaat rood branden als de accu oplaadt. Indien de accu helemaal leeg is, duurt het circa zes tot acht uur voor hij weer volledig is opgeladen.
 6. Laad de accu niet langer op dan nodig is en nooit langer dan 12 uur. Haal de accu en oplader direct uit het stopcontact zodra het opladen voltooid is. Dit bespaart niet alleen energie, maar verhoogt de brandveiligheid en voorkomt ook dat de levensduur van de accu wordt verkort.
 7. Zodra het indicatielampje groen gaat branden is het opladen voltooid.
 8. Verwijder eerst de stekker van de oplader uit het stopcontact en koppel daarna pas de oplader los van de accu.
 9. Tijdens het laden kan de temperatuur van de accu en oplader stijgen. Dit is normaal en geen defect.

Let op: houd het oplaadapparaat schoon en controleer voor gebruik de oplader, de stroomkabel en de aansluitstekker. Gebruik het oplaadapparaat niet als je een beschadiging hebt vastgesteld.

Veiligheidsvoorschriften opladen

 • Laad de accu uitsluitend op met de meegeleverde oplader. Gebruik van een niet-originele oplader kan ernstige schade aan de accu veroorzaken en in het ergste geval kan dit zelfs leiden tot brandgevaar. Bij gebruik van een andere accu en/of oplader wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard en geen garantie geboden.
 • Controleer voor het opladen van de accu de oplader, de stroomkabel en stekker op schade en/of kabelbreuk. Is de oplader niet in orde? Gebruik deze dan niet en vervang de oplader.
 • Leg de accu en oplader niet in de buurt van stoffige, vochtige plekken of warmtebronnen. Dit kan leiden tot oververhitting van de accu.
 • Dek de accu en oplader tijdens het laden niet af.
 • Laad de accu niet langer op dan noodzakelijk en haal na het laden de accu van de oplader af en de oplader uit het stopcontact.
 • Sluit de oplader uitsluitend aan op een geaard 220V stopcontact.
Bewaren

Bewaar de accu uitgeschakeld in een droge omgeving op kamertemperatuur. Wanneer de accu wordt bewaard onder het vriespunt of in een luchtvochtige omgeving, loop je een groot risico de accu permanent te beschadigen. Iedere accu loopt na verloop van tijd leeg, ook wanneer je hem niet gebruikt. Dit proces heet zelfontlading. Wordt de accu te veel ontladen dan treedt diepte ontlading op. Dit kan gebeuren wanneer de accu zelf ontlaadt door hem langere tijd weg te leggen. Een diepte ontlading kan permanente schade aan het accupakket veroorzaken. De garantie vervalt als diepte ontlading is geconstateerd. Als je de accu langer dan een maand niet gebruikt, zorg dan dat de accu met circa 70% resterende energie-inhoud bewaard wordt, zo voorkom je diepte ontlading.

Veiligheidsvoorschriften bewaren

 • Bewaar de accu bij voorkeur op een droge, goed geventileerde omgeving op kamertemperatuur en bescherm deze van vocht, water en warmtebronnen.
 • Bewaar de accu op een temperatuur tussen 0 °C en 20 °C. Temperaturen onder –10 °C of boven 60 °C moeten altijd vermeden worden. Voor een lange levensduur is bewaren bij een omgevingstemperatuur van ca. 20 °C gunstig. Let erop dat de maximale bewaartemperatuur niet overschreden wordt. Laat de accu bijv. in de zomer niet in de auto liggen en bewaar deze niet in fel zonlicht.
 • Bewaar de accu bij voorkeur in een ruimte met rookmelders en niet in de buurt van brandbare of licht ontvlambare voorwerpen.
 • Wanneer de accu voor een langere tijd (>1 maand) niet wordt gebruikt, bewaar deze dan met een resterende capaciteit van ongeveer 70%. Laad na twee maanden de accu direct weer volledig op.
Calamiteiten
 • Komt er geur- of rookontwikkeling van de accu? Spuit de accu dan direct af met uitsluitend een lithium-ion brandblusser. Is deze niet in het pand aanwezig, breng dan de accu direct naar buiten op een veilige afstand van gebouwen en brandbare goederen. Bel direct de brandweer via het telefoonnummer 112 en meldt daarbij dat het een lithium-ion betreft.
 • Blijf op een veilige afstand van de accu verwijderd en verplaats fietsen of goederen in de directe omgeving naar een veilige afstand.
 • Bij beschadiging van de accucellen kan geur en vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Bij onvoorzien contact direct met lauw water afspoelen en raadpleeg een arts.

Related Portfolio Items