Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Afnemer:
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon handelend als onderneming, die is ingeschreven in het handelsregister en Producten of diensten bij Deliverybike wenst af te nemen/afneemt;

Deliverybike:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deliverybike B.V., statutair gevestigd te (5232 BD) ‘s-Hertogenbosch, aan de Afrikalaan 17 A, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer. 75261375;

Aanbod:
elk door Deliverybike gedaan aanbod tot het leveren van diensten of Producten aan Afnemer, waaronder iedere door          Deliverybike verzonden offerte of gedane prijsopgave;

Overmacht:
een situatie zoals bedoeld in artikel 6.3 van deze voorwaarden;

Product(en):
de door Deliverybike aan Afnemer te leveren of geleverde (onderdelen van) Elektrische bezorgfietsen en toebehoren, inclusief accu’s, , oplader, bezorgtas(sen), productdocumentatie, gebruiksaanwijzing, onderhoudsvoorschriften en verpakking;

Website:
de website van Deliverybike: www.deliverybike.com

Artikel 2: Algemeenheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op ieder Aanbod en op alle overeenkomsten, offertes en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, waarbij door Deliverybike aan Afnemer diensten verricht of producten geleverd worden.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief inkoopvoorwaarden van Afnemer) van derden is uitgesloten.
 3. Afwijkende voorwaarden en wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze voorwaarden of de overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend
 4. Wanneer enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is, of vernietigd wordt, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. Partijen zullen dan over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud en het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 5. Wanneer onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of wanneer zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 6. Wanneer Deliverybike niet steeds strikte nakoming van deze voorwaarden verlangt, leidt dit er niet toe dat de (betreffende) bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Deliverybike het recht verliest om in andere gevallen de strikte nakoming van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen Deliverybike en Afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van Deliverybike wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.
 8. Wanneer er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de overeenkomst, een eventuele offerte, deze algemene voorwaarden en het Aanbod, prevaleert achtereenvolgens: de overeenkomst, de eventuele offerte, deze algemene voorwaarden en ten slotte het Aanbod.
 9. Zonder voorafgaande toestemming is het Afnemer niet toegestaan om de naam van Deliverybike te gebruiken in enige reclame-uiting of publicatie of de indruk te wekken dat er een samenwerking tussen Afnemer en Deliverybike bestaat, dan wel dat partijen aan elkaar gelieerd zouden zijn.
 10. Deliverybike is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
 11. Zonder voorafgaande toestemming van Deliverybike kan Afnemer geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan een derde overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
 12. Afnemer dient voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst aan Deliverybike alle essentiële informatie te verschaffen in verband met de door Deliverybike te leveren Producten. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte informatie waarop Deliverybike haar aanbieding baseert.
 13. Afnemer stelt zich beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van Deliverybike waarvan de antwoorden nodig zijn voor het opstellen van het Aanbod dan wel voor de uitvoering van de overeenkomst. Als deze informatie uitblijft, mag Deliverybike haar werkzaamheden opschorten en wordt een eventueel overeengekomen leveringstermijn verlengd met de tijd die Afnemer nodig heeft gehad om de vragen afdoende te beantwoorden.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Ieder Aanbod van Deliverybike is vrijblijvend, behoudens wanneer en voor zover door Deliverybike anders is vermeld. Na aanvaarding door Afnemer, heeft Deliverybike het recht haar Aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving in het Aanbod en de inhoud van overige bij het Aanbod verstrekte gegevens zoals (informatie)brochures is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Afnemer mogelijk te maken. De betreffende gegevens zijn slechts bindend voor Deliverybike, wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk door Deliverybike is bevestigd. Afnemer kan zich niet beroepen op kennelijke druk-, zet-, type-, programmeer- of programmafouten in/op de Website, folders, aanbiedingen of andere uitingen van Deliverybike of derden.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Deliverybike een aanvaarding van het Aanbod door afnemer heeft ontvangen en hiervan een schriftelijke bevestiging aan Afnemer heeft gezonden of door de feitelijke (aanvang van de) levering van de Producten aan Afnemer door Deliverybike.
 4. Wanneer een aanvaarding van een Aanbod, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een Aanbod, is Deliverybike aan deze afwijking niet gebonden en komt geen overeenkomst tot stand. Indien desalniettemin een aanvang genomen wordt met de uitvoering van de overeenkomst, heeft te gelden dat het Aanbod bindend is ten aanzien van de gemaakte afspraken.
 5. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte of overeenkomst wordt gezonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van genoeglijk gebleken kredietwaardigheid van Afnemer.

Artikel 4: Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, exclusief btw en exclusief leveringskosten, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. Deliverybike is te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, gerechtigd om de prijzen van de Producten met onmiddellijke ingang te wijzigen. In geval van duurovereenkomsten geldt het voorgaande in ieder geval wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren van Producten, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook.
 3. Wanneer de uitvoering van een overeenkomst bij Deliverybike op verzoek van Afnemer of door het uitblijven van gegevens of instructies, onjuiste gegevensverstrekking of andere bij Afnemer liggende oorzaken wordt vertraagd, is Deliverybike gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten die Deliverybike als gevolg hiervan moet maken alsmede met misgelopen voordeel, zoals renteverlies.

Artikel 5: Levertijd en termijnen

 1. Levertermijnen en andere termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.
 2. Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Deliverybike zal zich inspannen om deze termijnen in acht te nemen en is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van levertermijnen of andere termijnen. Het overschrijden van levertermijnen of andere termijnen geeft geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door Overmacht, andere omstandigheden dan Deliverybike bekend waren, uitblijving van betaling of opschorting door Deliverybike van haar verplichtingen.
 4. Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 6: Overmacht

 1. Wanneer Deliverybike door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmachtssituatie was te voorzien, is Deliverybike gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, zulks ter keuze van Deliverybike, de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een eventuele ontbinding laat het recht van Deliverybike op betaling door Afnemer voor reeds door Deliverybike verrichte prestaties onverlet en Deliverybike is in die situatie nimmer gehouden tot vergoeding van schade.
 2. Deliverybike zal Afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal Deliverybike alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Deliverybike tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering uit Deliverybike’s werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Deliverybike kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van Deliverybike’s toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van Deliverybike.
 4. Wanneer de overmacht aan de zijde van Deliverybike langer duurt dan 3 maanden is Afnemer bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 7: Levering

 1. Levering van Producten vindt plaats EX Works (‘EXW’), vestigingsplaats Deliverybike te ‘s-Hertogenbosch, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het begrip EXW heeft de betekenis zoals aangegeven in de meest recente versie van de Incoterms gepubliceerd door de International Chamber of Commerce te Parijs, Frankrijk, op het moment dat een overeenkomst wordt aangegaan.
 2. Deliverybike heeft aan haar leveringsplicht voldaan, wanneer zij op de overeengekomen plaats en tijd Afnemer in de gelegenheid heeft gesteld om de Producten in ontvangst te nemen en zulks aan Afnemer heeft medegedeeld. Afnemer draagt vanaf het moment van mededeling dat de Producten gereedliggen het risico voor opslag, laden, (intern)transport en lossen.
 3. Ook indien Deliverybike feitelijk zorg draagt voor het transport van de Producten naar een door Afnemer opgegeven adres, komt het risico voor opslag, laden, (intern)transport en lossen voor rekening van Afnemer vanaf voornoemde mededeling.
 4. Deliverybike zal uiterlijk bij levering van de Producten de navolgende informatie aan Afnemer toezenden:
  1. Bezoekadres van Deliverybike;
  2. Wijze waarop Afnemer klachten kan indienen;
  3. De wijze waarop en voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht (zie hierna, artikel 10);
  4. Indien van toepassing het modelformulier voor herroeping.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst en afname

 1. Afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen.
 2. Bij gebreke van afname van de Producten door Afnemer, behoudt Deliverybike zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (inclusief kosten voor opslag en vervoer) door te berekenen aan Afnemer.
 3. Afname wordt geacht te zijn geweigerd wanneer de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering (feitelijk) onmogelijk is gebleken. Het opgeven van een foutief of onvolledig adres komt voor rekening en risico van Afnemer. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

Artikel 9: Betaling

 1. In geval van een bestelling via de Website, dient de koopsom in het bestelproces te worden voldaan via een van de betaalmogelijkheden op de Website. Gekozen kan worden voor betaling vooraf via overboeking.
 2. In alle overige gevallen vindt facturering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, plaats voorafgaand aan levering van de Producten.
 3. Afnemer dient het op de factuur vermelde totaalbedrag inclusief btwvoorafgaand aan levering te hebben voldaan door bijschrijving van dit bedrag op de door Deliverybike aangewezen bankrekening van Deliverybike. De op de bankafschriften van Deliverybike aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten of te verrekenen.
 4. Wanneer Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Deliverybike gerechtigd een vertragingsrente van 1,5% door te belasten over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden, dan wel de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW, wanneer de handelsrente hoger is dan de contractuele rente. Afnemer is telkens na verloop van een jaar ‘rente op rente’ verschuldigd, conform het bepaalde in artikel 6:119a lid 3 BW. Een en ander geldt onverminderd het recht van Deliverybike op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 5. Alle kosten van invordering van het door Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Deliverybike ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De door Deliverybike te maken buitengerechtelijke incassokosten die Deliverybike in rekening kan brengen bedragen – mede in het kader van een boetewerking – ten minste 15% van het totale door Afnemer aan Deliverybike verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 100, te vermeerderen met btw, onverminderd het recht van Deliverybike op een volledige vergoeding van schade en kosten ten aanzien van de incasso van de verschuldigde bedragen.
 6. Afnemer dient klachten betreffende facturen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben ingediend bij Deliverybike, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door Afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
 7. Deliverybike is gerechtigd overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
 8. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, boetes en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Deliverybike openstaande rekeningen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Afnemer.
 9. Deliverybike is bevoegd zijn schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen van aan Deliverybike gelieerde ondernemingen op Afnemer. Daarnaast is Deliverybike bevoegd zijn vorderingen op Afnemer te verrekenen met schulden die aan Deliverybike gelieerde ondernemingen hebben aan Afnemer. Deliverybike is voorts bevoegd zijn schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen op aan Afnemer gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

Artikel 10: Herroepingsrecht

 1. Uitsluitend wanneer Afnemer niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en een overeenkomst heeft gesloten via telefoon, e-mail of de Website komt hem een herroepingsrecht toe ter zake de bestelde Producten.
 2. Om van dit herroepingsrecht gebruik te maken, moet Afnemer binnen de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen na ontvangst van het product het modelformulier aan Deliverybike retourneren of op een andere ondubbelzinnige wijze duidelijk maken dat hij de koopovereenkomst ter zake die overige producten wenst te ontbinden. Na ontvangst van het modelformulier of de ondubbelzinnige mededeling zal Deliverybike de ontbinding van de overeenkomst bevestigen.
 3. Afnemer is gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, gelijk als hij in een winkel zou doen. Als Afnemer de Producten verder uitpakt of gebruikt dan toegestaan of de Producten of verpakking beschadigd, is Afnemer aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten.
 4. Afnemer moet de Producten met alle toebehoren en in de originele verpakking tezamen met een kopie van de factuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen, nadat hij heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden, aan Deliverybike terugsturen. Beslissend is of Afnemer de zending binnen de bedenktermijn feitelijk heeft aangeboden bij / meegegeven aan een pakketbezorgingsbedrijf. Deliverybike behoudt zich het recht voor om concrete instructies te geven voor retournering van de Producten.
 5. De kosten voor het terugsturen van de Producten zijn voor rekening van Afnemer. In het Aanbod, op de Website en in de bevestiging van de bestelling is dit ook vermeld. Afnemer dient zorg te dragen voor voldoende frankering van het pakket.
 6. Na ontvangst door Deliverybike van de geretourneerde Producten zal Deliverybike binnen een termijn van veertien dagen de volledige koopsom ter zake de betreffende producten aan Afnemer terugbetalen. Wordt de volledige overeenkomst ontbonden, dan worden ook de verzend- en/of bezorgkosten van een standaard verzending/bezorging aan Afnemer terugbetaald. Terugbetaling vindt plaats in dezelfde valuta en via hetzelfde betaalmiddel.
 7. Indien Afnemer zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden, kan er geen ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden en zal de koopprijs niet worden terugbetaald.

Artikel 11: Inspectie en reclame

 1. Afnemer dient de Producten (inclusief verpakking en gebruiksaanwijzing) direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren en de volledigheid te controleren.
 2. Klachten over ontbrekende of beschadigde (onderdelen van) Producten, verpakking, afwijkingen in maat, getal, of andere afwijkingen ten aanzien van de overeengekomen productspecificaties die redelijkerwijs kunnen worden ontdekt bij deze inspectie dienen, op straffe van verval van alle rechten, binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk te worden gedaan.
 3. Onverminderd het voorgaande, kan Afnemer op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet uiterlijk binnen twaalf maanden na aflevering en binnen een termijn van veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd.
 4. Iedere klacht dient voorzien te zijn van alle relevantie informatie om de klacht goed te kunnen onderzoeken zoals datum van aflevering, adres waar de Producten zijn afgeleverd, een gedetailleerde beschrijving en motivering van de klacht en eventueel relevant beeldmateriaal. Tevens is Afnemer gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en op eerste verzoek vrachtvrij aan Deliverybike te retourneren.
 5. Het indienen van een reclame schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten.

Artikel 12: Doorverkopen, onderhouden en aanpassen van producten

 1. De Producten zijn specifiek ontworpen voor de Nederlandse markt en voldoen aan de daar geldende productveiligheidswetgeving voor elektrische fietsen met een maximumsnelheid van 25 km per uur. Deliverybike staat niet in voor de geschiktheid van haar Producten buiten deze markt. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Deliverybike is Afnemer niet gerechtigd om de Producten door te verkopen of anderszins buiten Nederland op de markt te brengen.
 2. Afnemer vrijwaart Deliverybike ook na daartoe gegeven toestemming door Deliverybike, voor iedere aanspraak van derden en alle door Deliverybike te maken kosten als gevolg van het doorverkopen of anderszins op de markt brengen van de Producten buiten Nederland.
 3. Afnemer is gehouden om de door Deliverybike verstrekte onderhoudsvoorschriften strikt op te volgen, daartoe voorgeschreven onderhoud uit te laten voeren door een gekwalificeerde fietsenmaker, alsmede om eventuele beschadigingen aan de Producten onmiddellijk te (laten) repareren. Het uitblijven van tijdig en/of correct onderhoud of reparatie kan leiden tot (verdere) beschadiging van de Producten en gevaarlijke situaties.
 4. Deliverybike is niet gehouden tot herstel en is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitblijven van tijdig en/of correct onderhoud of reparatie van de Producten. Afnemer vrijwaart Deliverybike voor ieder aanspraak van derden en alle door Deliverybike te maken kosten als gevolg van het uitblijven van tijdig en/of correct onderhoud of reparatie van de Producten.
 5. Het is Afnemer niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van regulier onderhoud, de Producten aan te passen of om onderdelen van de Producten te vervangen. In het bijzonder is het niet toegestaan om de accu’s te (laten) repareren of reviseren, de snelheid van de Producten te verhogen, de motoren op te (laten) voeren of te (laten) vervangen of om anderszins wijzigingen door te voeren op de controller en/of overige componenten van het elektrisch aandrijfsysteem van de Producten, waarbij alle garantie vanuit Deliverybike komt te vervallen.
 6. Afnemer vrijwaart Deliverybike, ook na daartoe gegeven toestemming door Deliverybike, voor ieder aanspraak van derden en alle door Deliverybike te maken kosten als gevolg van het (laten) aanpassen van de Producten zoals bedoeld in artikel 12.5.

Artikel 13: Garantie en aanspraken afnemer

 1. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden garandeert Deliverybike de deugdelijkheid van:
   1. het frame gedurende 12 maanden;
   2. de voorvork, voordragerstang en bodemplaat gedurende 12 maanden;
   3. het elektrisch aandrijfsysteem (inclusief accu en oplader) gedurende 12 maanden; en
   4. aan slijtage onderhevige onderdelen gedurende 3 maanden;
 2.  Als de prestatie niet deugdelijk door Deliverybike is uitgevoerd, heeft zij de keuze om de prestatie opnieuw te verrichten, het geleverde aan te vullen of om Afnemer te crediteren voor een evenredig deel van de koopprijs. Deliverybike is niet gehouden tot vergoeding van schade vanwege het niet kunnen gebruiken van de Producten.
 3. Indien Deliverybike kiest voor het opnieuw verrichten van de prestatie, dan bepaalt Deliverybike de wijze en het tijdstip van de uitvoering. Afnemer zal op eerste verzoek en conform instructies van Deliverybike ondeugdelijke Producten op eigen kosten retourneren aan Deliverybike. Wanneer Deliverybike bij nakoming van garantieverplichtingen (onderdelen van) Producten vervangt, worden deze eigendom van Deliverybike, vanaf het moment van vervanging. Deliverybike is in deze situatie niet gehouden om vervangende Producten ter beschikking te stellen.
 4. Afnemer blijft in geval van een garantieclaim gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten.
 5. De in dit artikel opgenomen garantieverplichting van Deliverybike geldt in ieder geval niet wanneer:
  1. een gebrek voortvloeit uit het feit dat Deliverybike onvolledige of onjuiste informatie heeft ontvangen met betrekking tot het uitvoeren van de desbetreffende overeenkomst;
  2. een gebrek voortvloeit uit het feit dat Afnemer de producten op een andere wijze gebruikt dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten;
  3. de geleverde Producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming of gebruiksaanwijzingen niet deugdelijk zijn onderhouden;
  4. de wettelijke en/of de door Deliverybike gegeven aanwijzingen voor montage, hermontage, gebruik en/of controle en onderhoudsvoorschriften van de Producten niet zijn opgevolgd;
  5. wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van Deliverybike;
  6. een gebrek voortvloeit uit een defect of wijziging in de (in combinatie met de Producten gebruikte) configuratie;
  7. de geleverde Producten zijn aangetast door van buiten komende oorzaken, zoals in ieder geval maar niet uitsluitend valschade, stootschade, waterschade en overige beschadigingen vanwege bijvoorbeeld ongevallen;
  8. Afnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Deliverybike niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen
 6. Door herstel of vervanging van Producten of montage die opnieuw plaatsvindt, worden garantie- noch klachtmijnen gestuit of verlengd.
 7. Reis-, verzend- en verblijfkosten van Deliverybike met betrekking tot (extra) te verrichtte/verrichtte werkzaamheden en leveringen onder dit artikel komen voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Voor zaken die Deliverybike van derden betrekt, zijn haar verplichtingen jegens Afnemer nimmer groter, noch van langere duur, dan de (garantie)verplichtingen van die derden jegens Deliverybike. Deliverybike zal ter zake haar verplichtingen jegens Afnemer zijn gekweten, zodra zij haar vordering op die derde aan Afnemer heeft overgedragen.
 9. Deliverybike is gerechtigd opvolgende leveranties op te schorten totdat klachten ongegrond zijn bevonden, of zijn verholpen, of partijen tot een vergelijk hierover zijn gekomen.
 10. Na het verstrijken van de in artikel 13.1 genoemde termijnen vervallen alle aanspraken van Afnemer op grond van . van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. Ook de overige bepalingen van dit artikel zijn in geval van dergelijke aanspraken van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14: Aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen

 1. Deliverybike is in verband met of voortvloeiend uit een (nog te sluiten) overeenkomst met Afnemer, dan wel enige andere verbintenis uit de wet (zoals een onrechtmatige daad), niet aansprakelijk voor door Afnemer of derden geleden schade. Hieronder valt tevens gevolgschade, bedrijfsschade, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Afnemer.
 2. Voor schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Deliverybike of andere personen van wiens diensten Deliverybike gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen, is Deliverybike niet aansprakelijk, behoudens ingeval sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Deliverybike.
 3. Afnemer dient binnen één kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een schade-toebrengend feit Deliverybike aansprakelijk te stellen voor geleden of nog te lijden schade. Bij gebreke hiervan kan Afnemer zich hier niet meer op beroepen.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Deliverybike, behalve een vordering die door Deliverybike is erkend, verjaart één jaar na de dag waarop Afnemer bekend geworden is met de schade en de aansprakelijkheid van Deliverybike.
 5. Ingeval Deliverybike, niettegenstaande het bovenstaande (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding geldt dat Deliverybike’s aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Deliverybike in het betreffende geval uitkeert.
 6. Ingeval Deliverybike, niettegenstaande het bovenstaande en meer specifiek artikel 14.5, (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding geldt dat Deliverybike’s aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot de factuurwaarde van de door Afnemer afgenomen Producten die aanleiding hebben gegeven tot het schadeveroorzakende feit dan wel (wanneer dit lager is) een bedrag van EUR 5.000 in totaal per reeks gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak.
 7. Aansprakelijkheidbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke in verband met de geleverde Producten door toeleveranciers van Deliverybike aan Deliverybike kunnen worden tegengeworpen, zullen door Deliverybike ook aan de Afnemer kunnen worden tegengeworpen.
 8. Verstrekte adviezen ontslaan Afnemer niet van zijn verplichting de Producten (telkens) op hun geschiktheid voor de door hem beoogde doeleinden te onderzoeken, en deze in een voorkomend geval zo nodig buiten gebruik te stellen. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Afnemer. Deliverybike is daarvoor niet aansprakelijk.
 9. Afnemer is gehouden Deliverybike, haar werknemers en door haar ingeschakelde derde partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aanspraken van derden in verband met de verkoop/levering, alsmede het bestaan en/of het gebruik van de Producten ter zake van schade waarvoor Deliverybike op grond van de overeenkomst niet aansprakelijk is.
 10. In het bijzonder vrijwaart Afnemer Deliverybike voor iedere aanspraak van derden en alle door Deliverybike te maken kosten (zoals werknemers van Afnemer en buitenstaanders) op grond van productaansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van de Producten in de uitvoering van beroep of bedrijf.
 11. Afnemer zal personeelsleden van Deliverybike en door Deliverybike ingeschakelde partijen nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst. De werknemers van Deliverybike of door Deliverybike voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens Afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

Artikel 15: Veiligheidsmaatregelen en recall

 1. Afnemer dient Deliverybike onmiddellijk te informeren indien zij wetenschap heeft van een potentieel veiligheidsgebrek in de Producten of vermoed dat hiervan sprake is.
 2. Afnemer is gehouden onverwijld mee te werken aan (maatregelen in verband met) een veiligheidswaarschuwing, veiligheidscontroles en vervanging van onderdelen van de Producten om veiligheidsredenen.
 3. Afnemer is tevens gehouden onverwijld mee te werken aan een door Deliverybike geïnstigeerde recall van Producten. Eventuele schade of kosten van Afnemer in verband hiermee worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de teruggehaalde Producten, zoals in rekening gebracht door Deliverybike. Omzet- en winstderving van Afnemer worden niet vergoed.

Artikel 16: Geheimhouding en Intellectuele eigendom

 1. Alle door Deliverybike verstrekte informatie en gegevens (waaronder aanbiedingen, knowhow, modellen, platen, (bedrijfs)films, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen) in welke vorm ook zijn en blijven eigendom van Deliverybike. Afnemer dient deze informatie en gegevens geheim te houden en mag deze informatie niet verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen.
 2. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst intellectuele eigendomsrechten tot stand komen, heeft te gelden dat Deliverybike aangemerkt wordt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Aan Deliverybike komt het exclusieve recht toe om een octrooi, merk of model aan te vragen. Voorts wordt Deliverybike exclusief auteursrechthebbende op tot stand gebrachte werken.
 3. Alle rechten op de door Deliverybike geleverde Producten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, berusten uitsluitend bij Deliverybike of haar licentiegevers. Deliverybike draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
 4. Het is Afnemer niet toegestaan om herkenningstekens of enige aanduiding omtrent (keur)merken, zoals CE-markering, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de door Deliverybike geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
 5. Deliverybike is niet aansprakelijk en Afnemer dient Deliverybike te vrijwaren voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden die worden veroorzaakt door uitvoering van de overeenkomst door Deliverybike of door het combineren van (een deel van) door Deliverybike geleverde Producten met niet van Deliverybike afkomstige apparatuur of producten.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud en zekerheden

 1. Alle door Deliverybike geleverde Producten blijven haar eigendom tot het moment dat Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. Een retentierecht op de Producten komt Afnemer niet toe.
 2. De Producten kunnen door Afnemer, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, niet worden doorverkocht, gebruikt of bezwaard met enig zekerheidsrecht zolang hierop een eigendomsvoorbehoud rust.
 3. Het eigendomsvoorbehoud herleeft in de situatie dat Afnemer op enig moment aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, maar er nieuwe verplichtingen voor Afnemer ontstaan uit een nieuwe overeenkomst.
 4. Afnemer is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Deliverybike rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, Deliverybike toegang tot die zaken te verschaffen en Deliverybike onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van derden, die op voor Deliverybike nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten.
 5. Deliverybike heeft het recht aan Afnemer geleverde Producten die eigendom van Deliverybike zijn gebleven, terug te (doen) nemen wanneer Afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of Deliverybike aanleiding heeft om aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Afnemer is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Afnemer. Bij terugname wordt Afnemer gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer.
 6. Ter zake van alle zich onder Deliverybike bevindende Producten bestemd voor Afnemer behoudt Deliverybike zich een retentierecht voor, zolang Afnemer diens verplichtingen niet is nagekomen.
 7. Opdrachtgever is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Deliverybike een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Deliverybike. Afnemer dient Deliverybike hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen.
 8. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities, is Afnemer gehouden (telkens) op eerste verzoek van Deliverybike naar diens oordeel nadere zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Deliverybike. Zekerheid kan onder meer bestaan uit het stellen van een bankgarantie of het voldoen van voorschotbetalingen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Deliverybike. Deliverybike is geen rente verschuldigd over voorschotbetalingen. Als Afnemer hieraan niet binnen de door Deliverybike gestelde termijn aan voldoet, raakt Afnemer direct in verzuim.

Artikel 18: Opschorting en beëindiging van overeenkomst

 1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Afnemer jegens Deliverybike zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:
  1. Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; of
  2. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van Deliverybike; of
  3. Afnemer enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Deliverybike niet of niet geheel nakomt; of
  4. Afnemer nalaat een aan Deliverybike verschuldigd factuurbedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
  5. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer; of
  6. aan een bestuurder van Afnemer een civielrechtelijk bestuursverbod wordt opgelegd; of
  7. een met a t/m f vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Afnemer,
 2. Deliverybike is in de in artikel 18.1 genoemde situaties gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd Deliverybike’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding.
 3. Deliverybike is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Afnemer in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
 4. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.
 5. In geval van ontbinding is Deliverybike gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Afnemer. In een dergelijk geval zijn Deliverybike en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen/gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht om haar medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te nemen teneinde Deliverybike in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
 6. Wanneer de overeenkomst eindigt door opzegging door Afnemer voordat de overeengekomen diensten zijn uitgevoerd, heeft Deliverybike recht op de volle overeengekomen prijs voor die diensten, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voor Deliverybike voortvloeiende besparingen.
 7. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.

Artikel 19: Wijziging

 1. Deliverybike is gerechtigd de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard wanneer Deliverybike niet binnen 14 dagen na de mededeling van Deliverybike dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen van Afnemer heeft ontvangen.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van Deliverybike een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter