Algemene voorwaarden oud

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Deliverybike: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Afrikalaan 17-a, 5232BD te ’s-Hertogenbosch.

Afnemer: iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit of (mogelijk) wil sluiten met Deliverybike.

Overeenkomst: iedere conform deze voorwaarden schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst tussen Deliverybike en Afnemer.

Product: op grond van de Overeenkomst ter beschikking gestelde of geleverde waar, zoals bezorgfietsen en en aanverwante artikelen evenals diensten t.z.v. onderhoud en reparatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en Overeenkomsten met Deliverybike. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3: Offertes & Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Deliverybike zijn vrijblijvend en herroepbaar, tenzij door Deliverybike schriftelijk anders is aangegeven. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Deliverybike verstrekte gegevens waarop Deliverybike haar aanbieding heeft gebaseerd. Een offerte of aanbieding vervalt indien ongewijzigde aanvaarding binnen de daartoe gestelde termijn niet heeft plaatsgevonden alsmede indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Deliverybike daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Deliverybike anders aangeeft.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Prijzen & Betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Deliverybike kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en Afnemer dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
 2. Aan een door Deliverybike afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Afnemer geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Afnemer dient de betaling in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na facturatie en in ieder geval voorafgaand aan de levering van het product te verrichten door deze over te maken naar het rekeningnummer zoals vermeldt op de factuur. De termijn van veertien dagen dient als een fatale termijn te worden beschouwd.
 4. Indien partijen een aanbetaling of betaling in termijn zijn overeengekomen, en Afnemer het verschuldigde deelbedrag niet of niet tijdig betaalt, is vanaf dat moment het overeengekomen totaalbedrag direct opeisbaar.
 5. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 6. Indien Afnemer de verschuldigde (deel)bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Deliverybike de vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Deliverybike onverlet.

Artikel 5: Levering

 1. Deliverybike spant zich er redelijkerwijs voor in de al dan niet door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen (levering)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen, gelden steeds als streefdata en hebben steeds een indicatief karakter.
 2. Indien Deliverybike gegevens behoeft van Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat Afnemer deze juist en volledig aan Deliverybike ter beschikking heeft gesteld.
 3. Deliverybike is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (levering)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Afnemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 4. In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (levering)termijn zijn overeengekomen – komt Deliverybike wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Afnemer Deliverybike een redelijke termijn biedt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaats vinden, is Deliverybike gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Afnemer is verplicht de bestelde zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Deliverybike gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Deliverybike totdat alle bedragen die Afnemer aan Deliverybike op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Deliverybike zijn voldaan.
 2. Door Deliverybike geleverde zaken, die ingevolge lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Deliverybike heeft voldaan.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Afnemer verplicht om Deliverybike daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het nalaten hiervan zal Afnemer gehouden zijn tot een volledige vergoeding van de door Deliverybike geleden schade.
 4. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, gaat over op Afnemer op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulp persoon van Afnemer zijn gebracht.
 5. In het geval Deliverybike zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Deliverybike en door Deliverybike aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Deliverybike zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 7: Recht op Reclame

 1. Afnemer dient Producten direct na ontvangst te controleren. Gebreken dienen door Afnemer binnen vijf werkdagen na ontvangst aan Deliverybike te melden. Gebreken zijn aantoonbare afwijkingen in een Product ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op reclame.
 2. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Deliverybike niet binnen de genoemde termijn van vijf werkdagen de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 3. Andere gebreken dienen onmiddellijk nadat Afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken schriftelijk aan Deliverybike te worden gemeld.
 4. Indien reclame door Deliverybike gegrond wordt bevonden zal het Product door Deliverybike worden hersteld of vervangen door gelijksoortige zaken, een en ander ter uitsluitende keuze van Deliverybike.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Deliverybike, voor rekening van Afnemer.
 7. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.
 8. Indien Afnemer een geleverd product reclameert, blijft Afnemer gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

Artikel 8: Garantie

 1. Deliverybike staat er voor in dat de Producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Deliverybike is tot geen andere garantie verplicht dan in deze voorwaarden voorzien, met uitzondering van garanties die dwingendrechtelijk worden voorgeschreven. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of abnormaal gebruik. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. Aanspraken op de garantie en aansprakelijkheid (artikel 9) vervallen indien:
  a. Afnemer niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Deliverybike daarvan in kennis stelt en
  b. niet eerst Deliverybike in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen.
  c. sprake is van normale slijtage, roestvorming, ondeskundige reparaties, schade door ongevallen, val- & stootschade, waterschade, ander gebruik dan normaal kan worden beschouwd, ondeskundige reparaties en gebrekkig onderhoud. Gelet op het gebruik schrijft Deliverybike tenminste vier onderhoudsbeurten per jaar voor.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. . Deliverybike is in het kader van de totstandkoming en/of de uitvoering van een Overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in dit artikel is bepaald, waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat Deliverybike uitsluitend aansprakelijk is voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan.
 2. De totale aansprakelijkheid van Deliverybike is beperkt tot vergoeding van de directe schade. Deliverybike is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.
 3. Alle aansprakelijkheid van Deliverybike is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
 4. De aansprakelijkheid van Deliverybike voor indirecte schade, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, bedrijfsschade (waaronder, maar niet uitsluitend, gederfde winst en stagnatieschade), gemiste besparingen, en vertragingsschade is uitgesloten.
 5. Deliverybike is voorts niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het feit dat Afnemer een Product (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken. Dit gaat eveneens op indien Afnemer door fouten, defecten, verlies dan wel schade geen gebruik kan maken van een Product en er geen vervangende Product beschikbaar is.
 6. Afnemer vrijwaart Deliverybike voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Deliverybike uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Deliverybike daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Afnemer aansprakelijk is. Dit met dien verstande dat voor het geval bij uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door Deliverybike of door een persoon of zaak waarvoor Deliverybike aansprakelijk is, Afnemer niet verplicht is deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in zijn verhouding tot Deliverybike voor een groter deel te dragen dan waartoe hij volgens de wet verplicht is.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat Afnemer de schade binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Deliverybike heeft gemeld.
 8. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Deliverybike vervalt in ieder geval door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 9. Afnemer vrijwaart Deliverybike voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Deliverybike geleverde producten.
 10. Indien Afnemer tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Deliverybike.

Artikel 10: Informatie

 1. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Deliverybike gevraagde informatie die Deliverybike noodzakelijk acht, daaronder mede begrepen financiële informatie die op afnemer betrekking heeft, te verstrekken. Voorts verplicht afnemer zich aan Deliverybike alle informatie (van welke aard dan ook), die voor Deliverybike relevant kan zijn te verstrekken onverwijld nadat de (relevantie van) die informatie hem bekend is geworden.

Artikel 11: Overmacht

 1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige wettelijke of overeengekomen verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Deliverybike geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Deliverybike niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Deliverybike of van derden daaronder begrepen. Deliverybike heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Deliverybike zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Deliverybike kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.